Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden van Multividuals voor zover tussen Multividuals en een opdrachtgever niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan wij onder:

1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de ene partij (Multividuals), zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om voor de organisatie van de opdrachtgever organisatieadvieswerk uit te voeren of te laten uitvoeren.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Multividuals een overeenkomst heeft gesloten over het (laten) uitvoeren van een opdracht.

1.3 Opdrachtnemer: Multividuals B.V.

1.4 Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens Multividuals de opdracht uitvoert.

1.5 Partijen: de opdrachtgever en Multividuals B.V.

Opdrachtovereenkomst

2.1 De opdrachtovereenkomst is van kracht vanaf het moment dat de opdrachtnemer de door beide partijen ondertekende opdrachtovereenkomst of een opdrachtbevestiging heeft ontvangen. De overeenkomst of opdrachtbevestiging bevat de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens.

2.2 De opdrachtovereenkomst kan de volgende onderwerpen bevatten:

 • omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht
 • het beoogde doel van de opdracht
 • (het deel van) de organisatie waar de opdracht betrekking op heeft
 • de persoon of de personen die de opdrachtnemer adviseert en aan wie en op welke wijze de opdrachtnemer rapporteert
 • de opdrachtleider, opdrachtuitvoerders en de medewerkers en contactpersoon die de opdrachtgever inzet
 • de gezamenlijke werkwijzen tijdens de opdracht
 • een indicatie van de doorlooptijd van de opdracht, de fasering en de handelswijze in het geval de werkelijke duur afwijkt van de afgesproken indicatie
 • een kostenraming en de handelswijze in het geval dat de werkelijke kosten de raming overschrijden
 • de honoreringsgrondslag en de wijze van factureren
 • de handelswijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan
 • (indien van toepassing) eigendoms- en auteursrechten
 • de nabespreking en evaluatie van de opdracht
 • de gewenste dan wel noodzakelijke nazorg. 

Informatie, medewerkers en werkruimte ter beschikking stellen

3.1 De opdrachtgever verstrekt de opdrachtnemer alle informatie die de opdrachtnemer nodig acht voor uitvoering van de opdracht, of die de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig is voor uitvoering van de opdracht. De opdrachtgever verstrekt de informatie tijdig en de vorm en op de wijze zoals de opdrachtnemer dat heeft verzocht.

3.2 De opdrachtgever informeert de opdrachtnemer over feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 Indien werkzaamheden op locatie worden uitgevoerd of indien dat om andere redenen voor de uitvoering van de opdracht wenselijk is, stelt de opdrachtgever kosteloos een eigen werkruimte en faciliteiten ter beschikking die nodig zijn om op locatie een opdracht uit te voeren.

Geheimhouding

4.1 De opdrachtnemer neemt zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens en concurrentiegevoelige informatie die hem in het kader van de opdracht ter kennis is genomen jegens derden die niet bij de opdracht betrokken zijn. Uitgezonderd is de situatie dat op de opdrachtnemer een wettelijke plicht tot openbaarmaking berust, of de opdrachtgever de opdrachtnemer van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. De opdrachtnemer neemt alle voorzorgsmaatregelen die mogelijk zijn in het kader van de opdracht om de belangen van de opdrachtgever te beschermen.

4.2 De opdrachtgever neemt zorgvuldigheid en geheimhouding in acht wat betreft de aanpak, werkwijzen, inhoud van de adviezen van de opdrachtnemer jegens derden die niet bij de opdracht betrokken zijn. Hij maakt schriftelijk materiaal niet openbaar. Uitgezonderd is de situatie dat op de opdrachtgever een wettelijke plicht tot openbaarmaking berust, of de opdrachtnemer de opdrachtgever van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

Intellectueel eigendom

5.1 Modellen, theorieën, instrumenten en materialen, waaronder spelsimulaties, die zijn gebruikt om de opdracht uit te voeren, zijn en blijven in eigendom van de opdrachtnemer, voor zover zij niet al in eigendom zijn van derden, of er in de opdrachtovereenkomst andere afspraken zijn gemaakt. Openbaarmaking, verder gebruik of verspreiding kan alleen met toestemming van de opdrachtnemer.

5.2 De opdrachtgever kan stukken vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover dat bijdraagt aan het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van toepassing.

De opdracht uitvoeren

6.1 De opdrachtnemer voert de opdracht uit, of laat de opdracht uitvoeren, naar beste inzicht en vermogen en naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap.

6.2 De opdrachtnemer kan op de volgende wijze derden inschakelen of betrekken bij de opdrachtuitvoering. Indien het betreft associates van Multividuals kunnen deze zonder overleg met de opdrachtgever worden ingeschakeld of betrokken,  tenzij voor hun inzet afwijkende tarieven gelden. Over de inzet en betrokkenheid van andere derden overlegt de opdrachtnemer vooraf met de opdrachtgever.

6.3 De opdrachtgever accepteert dat kosten en tijdsplanning wijzigen, indien partijen de overeengekomen doelstelling, aanpak of omvang van de opdracht wijzigen.

6.4 Indien door toedoen van de opdrachtgever de opdracht of uitvoering van de opdracht moet worden aangepast om de afgesproken kwaliteit of doeleinden te bereiken, past de opdrachtnemer de opdracht aan. Indien dit leidt tot meerwerk, legt de opdrachtnemer dit als een aanvullende opdracht ter bevestiging aan de opdrachtgever voor. Indien de opdrachtgever een aanvullende opdracht niet binnen veertien dagen bevestigt kan de opdrachtnemer de opdracht beëindigen zonder verplichting tot enige schadevergoeding aan de opdrachtgever.

De opdracht afsluiten

7.1 De opdracht is afgesloten zodra de opdrachtgever de eindafrekening heeft goedgekeurd. Indien de opdrachtgever de opdrachtnemer niet binnen 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening heeft bericht, kan de opdrachtnemer ervan uitgaan dat de eindafrekening is goedgekeurd.

De opdracht tussentijds beëindigen

8.1 Partijen kunnen de opdrachtovereenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere aanvullende overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden gecommuniceerd.

Partijen mogen alleen tussentijds beëindigen als zich gebeurtenissen hebben voorgedaan waar de beëindigende partij geen invloed op heeft gehad, of die hem niet zijn toe te rekenen en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet meer mogelijk is. De opdrachtnemer houdt in dat geval aanspraak op betaling van declaraties van werkzaamheden die tot dan toe zijn verricht. Voorlopige resultaten van tot dan toe uitgevoerde werkzaamheden stelt de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter beschikking, indien mogelijk en onder voorbehoud van voorlopigheid. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor betaling daarvan.

Honorarium

9.1 Over het honorarium rekent de opdrachtnemer 5% bureaukosten, tenzij partijen in de opdrachtovereenkomst anders hebben afgesproken. De bureaukosten bestaan uit secretariaatskosten, telefoonkosten, administratiekosten, en standaardkosten voor opmaak en reproductie van materialen.

9.2 Bijzondere kosten, zoals verblijfskosten, kosten van spelsimulatiematerialen en transportkosten zijn niet inbegrepen in de tarieven en daarop gebaseerde kostenramingen in de opdrachtovereenkomst en worden apart in rekening gebracht.

9.3 Reiskosten brengt de opdrachtnemer in rekening op basis van gereden kilometers dan wel op basis van daadwerkelijke kosten van vliegtickets of openbaar vervoer. Over de kilometervergoeding kunnen afspraken worden gemaakt in de opdrachtovereenkomst.

9.4 Een tussentijdse verandering van het loonniveau en kosten die opdrachtnemer noodzaakt de tarieven of andere kosten aan te passen, wordt doorberekend.

9.5 De opdrachtnemer brengt het honorarium per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de opdrachtwerkzaamheden in rekening bij de opdrachtgever, tenzij de partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.

9.6 Indien de opdrachtgever een controle wil van een registeraccountant op de declaratie van de opdrachtnemer, dan zal de opdrachtnemer daaraan meewerken. De kosten van een accountantscontrole zijn voor rekening van de opdrachtgever.

9.7 De opdrachtgever mag overeengekomen prijzen jaarlijks aanpassen aan de prijsindexcijfers van het CBS.

Betalingsvoorwaarden

10.1 De opdrachtgever betaalt de opdrachtnemer binnen 21 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, op rekeningnummer 1462.50.737 t.a.v. Multividuals te Muiden.

10.2 De opdrachtnemer kan de opdrachtgever wettelijke rente in rekening brengen vanaf de vervaldatum tot op de datum van de gehele voldoening, indien de opdrachtgever niet binnen 21 dagen na factuurdatum heeft betaald.

10.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten die de opdrachtnemer na vergeefse aanmaning maakt als gevolg van het niet nakomen van betalingsverplichtingen door de opdrachtgever, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

10.4 De opdrachtnemer mag de opdrachtgever vragen (aanvullende) zekerheid te stellen, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft. De opdrachtnemer de vorm van deze (aanvullende) zekerheid. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

Wederzijds personeel

11.1 Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij dat betrokken is (geweest) bij de opdracht, in dienst nemen of anderszins voor hem laten werken, behalve met toestemming van de wederpartij.

Klachten

12.1 De opdrachtgever dient klachten over verrichte werkzaamheden of factuurbedragen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 30 dagen na ontdekking van de tekortkomingen, mondeling of schriftelijk kenbaar te maken aan de opdrachtnemer.

12.2 Een klacht schort te betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, tenzij de opdrachtgever heeft aangegeven dat hij de klacht gegrond acht.

12.3 Bij een terechte klacht past de opdrachtnemer het factuurbedrag aan, voert hij kosteloos verbeteringen uit of verricht hij opnieuw de werkzaamheden. Partijen kunnen ook overeenkomen de opdracht geheel of gedeeltelijk niet (meer) uit te voeren.

Aansprakelijkheid

13.1 Eventuele tekortkomingen in de verrichte werkzaamheden verplichten de opdrachtnemer op de eerste plaats tot herstel van deze tekortkomingen. Aansprakelijkheid is pas aan de orde indien dergelijk herstel redelijkerwijs niet mogelijk is.

13.2 De aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele tekortkomingen die niet kunnen worden hersteld is gemaximeerd tot  het bedrag van het honorarium dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.

13.3 Bij opdrachten met een looptijd langer dan zes maanden, geldt een aansprakelijk van maximaal het declaratiebedrag over de afgelopen zes maanden. Deze beperking geldt ook voor de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden.

13.4 Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Toepasselijk recht en geschillen

14.1 Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

14.2 De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

14.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in onderling overleg te beslechten.